Kategorie produktů

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti GRADACE, spol s r.o.

Tyto všeobecné obchodní podmínky ( dále jen VOP ) upravují postup při prodeji zboží v internetovém obchodě www.pececka.cz  a určují vztahy vzniklé mezi Prodávajícím/dodavatelem a Kupujícím na základě kupní smlouvy uzavřené prostředky komunikace na dálku.

1.      Základní údaje

 

Prodávající – provozovatel internetového obchodu www.pececka.cz

 

Název:  GRADACE, spol s r.o.

Sídlo:    Jičín - Valdické Předměstí, Jungmannova 134, PSČ 506 01

IČ:         62029835

Zapsaná:  obchodní rejstřík vedený v Hradci Králové v oddílu C., vložka 7166

Telefon: + 420 493 538 111

Email:   info@gradace.net

Dále jen “Prodávající“

 

 

2. Dodání zboží

Seznam zboží na stránkách www.pececka.cz  je katalogem nabízeného zboží. Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost veškerého zboží uvedeného v seznamu. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě objednávky. Dodávky jsou uskutečňovány pouze na území České republiky.

Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 15 dnů od potvrzení objednávky, pokud není u jednotlivého zboží jiná dodací lhůta. U zboží, které je skutečně skladem, předá prodávající zboží nejpozději do dvou pracovních dnů přepravci. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit.

Kupujícímu je doporučeno si stav zásilky prohlédnout bezprostředně při jejím  převzetí spolu s dopravcem. Je-li zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je Kupující oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou, s tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. Na základě vyhotoveného záznamu bude Kupujícímu poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Kupující má také právo od smlouvy odstoupit.

Podepsáním dodacího listu Kupující souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty. Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, dodací list, jsou zasílány zároveň se zbožím. V případě, že to není možné, tak ihned po převzetí zboží, nejpozději do dvou dnů od převzetí zboží spotřebitelem. Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s vyjímkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.

Ceny uvedené ne e-shopu platí pouze při objednávce realizované přes e-shop se zasláním na dobírku a nemusí být shodné s cenami v případě nákupu na provozovně. Rovněž tak skladová dostupnost uvedená na e-shopu neznamená, že zboží je zároveň skladem na provozovně.

Technické specifikace se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky mohou být pouze informativního charakteru v případě nedostatku bližší obrazové specifikace. Technické údaje nabízeného zboží jsou dle materiálů výrobců, dovozců nebo dodavatelů. Prodávající si je vědom své zákonné povinnosti řádně informovat kupujícího o nabízeném zboží a proto informace o zboží neprodleně aktualizuje, jakmile se o změně těchto informací dozví. Použité názvy a loga mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

V případě, že o to Kupující požádá, potvrdí mu Prodávající písemně, jaký je rozsah a doba trvání jeho povinnosti z vadného plnění včetně způsobu uplatnění práv Kupujícím.

 

3.      Uzavření smlouvy, odstoupení od smlouvy

Kupující může smlouvu uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na www.pececka.cz tím, že požadované plnění (zboží, digitální či elektronický obsah) vloží do košíku, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím po zvolení dopravy a přijetím objednávky Prodávajícím. Prodávající  nenese odpovědnost za případné chyby při přenosu dat. Uzavření smlouvy Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu informačním emailem na email, zadaný Kupujícím v objednávkovém formuláři.

Odstoupení od smlouvy

U smluv uzavřených prostředky komunikace na dálku může kupující odstoupit od smlouvy do 14  dnů od převzetí zboží bez uvedení důvodu a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. 

Informaci o odstoupení od smlouvy zašle nebo předá Kupující Prodávajícímu ve 14  denní lhůtě. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen Kupujícímu vrátit částku zcela odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání  do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží.  Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní (včetně příslušenství), nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. V případě odstoupení od smlouvy nese náklady na vrácení zboží Kupující.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je Prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Výjimky: právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit v následujících případech

a)     u smluv na dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči za podmínky, že k plnění došlo s předchozím výslovným souhlasem Kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy

b)     u smluv na dodávku služeb nebo zboží, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího;

c)     u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu

d)     u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal

Odpovědnost Prodávajícího

Prodávající odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Jestliže má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u Prodávajícího uplatnit nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny nejpozději do dvou let od převzetí zboží. Toto se však netýká:

a)     zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána

b)     opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním

c)     vyplývá-li to z povahy věci

Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

 
Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Podstatné / nepodstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

  • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
  • bezplatné odstranění vady opravou;
  • přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
  • vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.


Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

Reklamace a její vyřízení

Postup při vyřizování reklamace se řídí platným Reklamačním řádem.

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u Prodávajícího nebo osoby/firmy určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Reklamaci lze uplatnit písemně či elektronicky, a měla by obsahovat kontaktní údaje Kupujícího, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. 

Kupující je povinen sdělit Prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Uvedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího. Změna volby bez souhlasu Prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. 

Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní. 

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s Kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má Kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.  

Odmítne-li Prodávající odstranit vadu věci, může Kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Záruka za jakost se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části. 

Ochrana osobních údajů

Kupující dává Prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování poskytnutých osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely Prodávajícího.

Osobní údaje, poskytnuté dobrovolně Kupujícím Prodávajícímu za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění a po 25.květnu 2018 též s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č.2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních  údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), jinak známým jako GDPR. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním.

 

Závěrečné ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 25. 5. 2018 a ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici v sídle společnosti Gradace, spol. s r.o. nebo elektronicky na www.pececka.cz

Scroll
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace